הרשמה
*
*
*
*
*
*
*
הפרטים הנמסרים על ידך נמסרים מרצונך ולא חלה עליך חובה חוקית למוסרם. הפרטים הנ"ל ישמשו לצורך הרשמתך ושימושך באתר, לשמירה וטיוב הקשר עמך ולמשלוח דיוור ישיר וחומר שיווקי. הפרטים יישמרו במאגר המידע של אינטרווט ו/או מי מטעמה. הפרטים מועברים, לאותן מטרות, גם לחברות מקבוצת MERCK ולספקיה ברחבי העולם, אשר עשויים להימצא במדינות בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל, ויטופלו תוך שמירה על פרטיותך בסטנדרטים של חברת אינטרווט ועל פי דין. אם תרצה/י לעדכן או למחוק את המידע שנמסר, בכל שלב, בכפוף לכל דין, תוכל לפנות ל- MSDvetIL@merck.com.
להציל
© 2009-2024 MSD Animal Health